RFID > ‏RFID Test (בדיקת RFID)
RFID > ‏RFID Test (בדיקת RFID)

RFID > ‏RFID Test (בדיקת RFID)

במהלך בדיקת ה-RFID, המדפסת מנסה לקרוא מהמשדר-המשיב ולכתוב בו. רכיבי המדפסת אינם זזים במהלך הבדיקה.
כדי לבדוק מדבקת RFID, מקם את מדבקת ה-RFID כשהמשדר-משיב נמצא מעל למערך אנטנת ה-RFID. לאחר מכן גע ב-
Start
(התחל).
תוצאות הבדיקה מופיעים על הצג עם סיום הבדיקה.
פקודת SGD בשימוש:
  • rfid.tag.test.content
  • fid.tag.test.execute