Storage (אחסון) > USB‏ > Print from E:‎ (הדפסה מכונן E:‎)
Storage (אחסון) > USB‏ > Print from E:‎ (הדפסה מכונן E:‎)

Storage (אחסון) > USB‏ > Print from E:‎ (הדפסה מכונן E:‎)

בחר את הקבצים להדפסה מזיכרון E:‎ של המדפסת.
כדי להדפיס קבצים מזיכרון E:‎ של המדפסת:
  1. גע בתיבה לצד הקבצים הרצויים. ניתן גם להשתמש ב-
    Select All
    (לבחור הכל).
  2. גע בסימן הביקורת כדי להדפיס את הקבצים הנבחרים.
פקודת SGD בשימוש:
usb.host.write_list