סקירה של התקנת מדפסת
סקירה של התקנת מדפסת

סקירה של התקנת מדפסת

עיין בסקירה זו והתכונן להתקנה לפני שתתחיל בהתקנה הפיזית של המדפסת.
 • תחילה, התקן ציוד חומרה אופציונלי של המדפסת. ראה התקנת אפשרויות חומרה.
 • הצב את המדפסת במקום בטוח שיש בו גישה לשקע חשמלי ושמאפשר לך לחבר אותה לכבלי ממשק או להפעילה באופן אלחוטי.
 • חבר את המדפסת ואת ספק הכוח למקור מתח AC מוארק. ראה חיבור המדפסת למקור חשמל.
 • בחר והכן את המדיה למדפסת שלך. ראה מדיה.
 • טען את המדיה. ראה טעינת מדיה.
 • הדלק את המדפסת.
 • כייל את המדפסת למדיה. ראה הפעלת כיול מדיה של SmartCal.
 • הדפס דוח תצורה כדי לוודא הפעלה בסיסית של המדפסת. ראה בדיקת הדפסה עם דוח תצורה.
 • כבה את המדפסת.
 • בחר שיטה ליצירת תקשורת עם המדפסת שלך ולניהולה, באמצעות חיבור קווי או אלחוטי. סוגי החיבורים הקוויים המקומיים הזמינים הם:
  • יציאת USB
  • יציאה טורית. (אפשרות זמינה למדפסת שברשותך)
  • Ethernet ‏(LAN) (אפשרות זמינה למדפסת שברשותך)
 • חבר את כבל המדפסת לרשת או למערכת המארחת, וודא שהמדפסת כבויה.
 • התחל את השלב השני בהתקנת המדפסת, שהוא בדרך-כלל התקנה עבור Windows.