קביעת חישת המדיה לפי סוג המדיה
קביעת חישת המדיה לפי סוג המדיה

קביעת חישת המדיה לפי סוג המדיה

  • עבור מדיית מערך/מרווח, המדפסת חשה בהבדלים בין המדבקה ונייר המגן כדי לקבוע את אורך תבנית ההדפסה.
  • למדיה רציפה בגליל, המדפסת רק חשה את מאפייני המדיה. אורך תבנית ההדפסה נקבע לפי התכנות (מנהל התקן או תוכנה) או לפי אורך הטופס המאוחסן האחרון.
  • במדיית סימון שחור, המדפסת משתמשת בחיישן שלה כדי למדוד את אורך תבנית ההדפסה, מתחילת הסימון השחור לתחילת הסימון השחור הבא.
  • אם אתה משתמש במנפיק מדבקות, טען את המדיה והמשך עם שימוש במנפק המדבקות האופציונלי.
  • אם אתה משתמש במדיה בקיפול מניפה, ראה הדפסה על מדיה בקיפול מניפה.