טעינת סרט גליל העברה מתוצרת Zebra
טעינת סרט גליל העברה מתוצרת Zebra

טעינת סרט גליל העברה מתוצרת Zebra

הקפד למלא את שלבי ההכנה המתוארים כאן לפני טעינת הסרט.
הכן את הסרט על-ידי הוצאתו מהאריזה ושחרור הפס הדביק שלו.
ודא שהסרט וליבת הסרט הריקה כוללים חריצים בצד שמאל של ליבות הסרט, כמוצג כאן. (אם הם לא כוללים אותם, ראה טעינת סרט העברה באורך 300 מטרים שאינו מתוצרת Zebra.)
א
חריץ (נדרש בצד שמאל של הסרט)
ב
פס דביק
ג
קיימים חריצים גם בצד ימין של הסרט שאורכו 74 מטרים
ד
צד ימין (מדפסת וגליל)
 1. כשהמדפסת פתוחה, הנח ליבת סרט ריקה על צירי איסוף הסרט של המדפסת.
  האריזה כוללת ליבת איסוף סרט לשימוש ראשוני. לאחר מכן, עבור גליל הסרט הבא, יש להשתמש בליבת ההזנה הריקה של ציר ההזנה.
 2. דחף את צד ימין של הליבה הריקה לעבר הציר המחובר לקפיץ (צד ימין) וישר את הליבה ביחס למרכז הטבור השמאלי של ציר הסרט. לאחר מכן סובב את הליבה עד ליישור ולנעילה של החריצים.
 3. שים גליל סרט חדש על ציר הזנת הסרט התחתון של המדפסת. דחף אותו אל הציר הימני ונעל את הצד השמאלי כפי שעשית בציר ההזנה השמאלי.
 4. חבר את הסרט לליבת האיסוף. השתמש בפס הדביק בגלילים חדשים; אחרת, השתמש ברצועת סרט דקה. ישר את הסרט כך שייאסף על הליבה בצורה ישרה.
 5. סובב את טבור איסוף הסרט כאשר החלק העליון נע לעבר הצד האחורי כדי למתוח את הסרט. סובב את הטבור כדי לסיים את היישור של מיקום סרט האיסוף לגליל סרט האספקה. הסרט צריך לכסות את מוביל הסרט באופן מלא.
 6. ודא שהמדיה טעונה היטב ומוכנה להדפסה, לאחר מכן סגור את מכסה המדפסת.
 7. אם המדפסת פועלת, לחץ על
  FEED
  (הזנה) כדי לקדם מדיה באורך מינימלי של 20 ס"מ (8 אינץ') כדי ליישר את הסרט ולמתוח אותו כך שלא יהיה רפוי או מקומט, וישר את הסרט על הצירים.
 8. שנה את הגדרת מצב ההדפסה מ-DIRECT THERMAL (הדפסה תרמית ישירה) ל-THERMAL TRANSFER (העברה תרמית) באמצעות מנהל ההתקן של המדפסת, תוכנת היישום, או פקודות התכנות של המדפסת.
  המדפסת אינה יכולה להדפיס במצב הדפסה תרמית ישירה ועם מדיית העברה תרמית ישירה שנטענה כאשר הסרט גם טעון. ניסיון להדפיס במצב הדפסה תרמית ישירה כאשר הסרט טעון יוצר שגיאת מדפסת שהסרט במדפסת.
  בעת שליטה בפעולת המדפסת באמצעות תכנות ZPL...
  ראה את הפקודה Media Type ZPL II ‏
  ^MT
   ופעל בהתאם להוראות במדריך התכנות של ZPL.
  בעת שליטה בפעולת ההדפסה באמצעות EPL Page Mode...
  ראה את הפקודה Options EPL‏
  O
  , ופעל בהתאם להוראות במדריך התכנות של EPL Page Mode.
 9. כדי לאמת את שינוי המצב מהדפסה בהעברה תרמית ישירה להדפסה בהעברה תרמית, הדפס דוח תצורה. לקבלת הוראות בנוגע להדפסת הדוח, ראה הדפסת דוחות תצורה הרשת והמדפסת (בדיקה עצמית עם לחצן הביטול).
  האפשרות
  PRINT METHOD
  (שיטת הדפסה) שמוצגת בדוח תצורת המדפסת צריכה להראות
  THERMAL-TRANS
  (העברה תרמית).