DHCP לרשתות פרטיות
DHCP לרשתות פרטיות

DHCP לרשתות פרטיות

כברירת מחדל, המדפסת שלך מוגדרת לפעול ברשת LAN מסוג Ethernet או ברשת Wi-Fi באמצעות DHCP.
הגדרה זו מיועדת בעיקר לרשתות פרטיות. הרשת מספקת באופן אוטומטי כתובת IP רשתית חדשה בכל פעם שמפעילים את המדפסת.
מנהל התקן ההדפסה של Windows מתחבר למדפסת באמצעות כתובת IP סטטית. אם כתובת ה-IP שהוקצתה שונתה לאחר ההתקנה הראשונית של המדפסת, תידרש להחליף את כתובת ה-IP המוגדרת במנהל ההתקן של המדפסת לצורך גישה למדפסת.