הפעלת כיול מדיה של SmartCal
הפעלת כיול מדיה של SmartCal

הפעלת כיול מדיה של SmartCal

לפני ההדפסה, המדפסת נדרשת להגדיר פרמטרי מדיה לצורך הפעלה אופטימלית. לשם כך, היא קובעת אוטומטית את סוג המדיה (רשת/מרווח, סימן שחור/חריץ או רציף) ומודדת את מאפייני המדיה להדפסה.
 1. ודא שהמדיה (וגם הסרט אם אתה משתמש בהעברה תרמית) טעונה כהלכה במדפסת ושהמכסה העליון של המדפסת סגור.
 2. לחץ על
  POWER
  (הפעלה) כדי להפעיל את המדפסת והמתן עד שהמדפסת תעבור למצב 'מוכן'.
  נוריות חיווי המצב נדלקות בירוק קבוע.
 3. לחץ לחיצה ממושכת על
  PAUSE
  (השהיה) ועל
  CANCEL
  (ביטול) בו-זמנית למשך שתי שניות, ושחרר.
  המדפסת מזינה ומודדת מספר מדבקות ומכווננת את רמות החישה של המדיה. לאחר השלמת המדידה, נורית החיווי STATUS (מצב) תאיר בירוק קבוע.
אחרי שהכיול ההתחלתי למדיה ספציפית הושלם, לא יידרשו כיולים נוספים במדיה שנטענה לאחרונה כל עוד היא מאותו סוג של המדיה הקודמת שנעשה בה שימוש (סוג מדיה, ספק, אצווה, גודל וכו'). המדפסת תמדוד אוטומטית את המדיה החדשה שנטענה ומבצעת התאמות לשינויים קלים במאפיינים שלה בעת ההדפסה.
אחרי שתטען גליל של מדיה חדשה מאותה אצווה, תוכל לסנכרן את המדבקות ולהגדיר את המדיה להדפסה פשוט על ידי לחיצה על
FEED
(הזנה) (Advance) (קידום) פעם אחת או פעמיים.
אם המדפסת לא תצליח לזהות ולכייל כהלכה בהתאם למדיה, ראה כיול ידני של מדיה.