מצב סוללה
מצב סוללה

מצב סוללה

במצב זה, המדפסת מופעלת אך ורק על ידי הסוללה.
 1. לחץ על
  Battery Control
  (בקרת הסוללה) בסוללה המחוברת כדי 'להעיר' את הסוללה ובדוק אם היא טעונה מספיק. לאחר 60 שניות, הסוללה עוברת למצב שינה אם המדפסת כבויה.
 2. הדלק את המדפסת.
 3. השתמש במדפסת כפי שהיית עושה בדרך כלל.
 4. בדוק את מצב הטעינה של הסוללה בעת הצורך על ידי לחיצה על
  Battery Control
  (בקרת סוללה).
 5. החלף או טען את הסוללה כאשר נורית החיווי האחרונה של מצב טעינת הסוללה מהבהבת.
  ייתכן שפעולת ההדפסה תופסק אם טעינת הסוללה תנוצל במלואה והמדפסת תכבה.