הגדרת מגשר מצב התאוששות מהפסקת מתח
הגדרת מגשר מצב התאוששות מהפסקת מתח

הגדרת מגשר מצב התאוששות מהפסקת מתח

ניתן לקבוע את תצורת המדפסת כך שהיא תאתחל את עצמה ללא השגחה וללא עזרה לאחר התאוששות מהפסקת מתח על ידי הגדרת מצב זה.
מצב התאוששות מהפסקת מתח זמין רק במדפסות שבהן מותקן מודול קישוריות מדפסת.
מודולי קישוריות המדפסת כוללים מגשר מצב התאוששות מהפסקת מתח. המגשר מוגדר למצב OFF (כיבוי) כברירת מחדל. על-ידי הגדרת המגשר למצב ON (מופעל), תוכל לגרום להפעלה אוטומטית של המדפסת כאשר היא מחוברת למקור מתח AC פעיל (כלומר לחצן ההפעלה של המדפסת הוא ON - פועל).
פריקת האנרגיה האלקטרוסטטית המצטברת בגוף האדם או על משטחים אחרים יכולה להרוס את ראש ההדפסה או את הרכיבים האלקטרוניים האחרים בהתקן או להזיק להם. חובה לציית לנוהלי העבודה הבטוחה עם חשמל סטטי בעת העבודה עם ראש ההדפסה או הרכיבים האלקטרוניים.
  1. נתק את תקע הזרם הישיר ומחברי ממשק כלשהם מהצד האחורי של המדפסת.
  2. הסר את דלת הגישה של המודול ואת מודול הקישוריות. ראה הסרת מודולי קישוריות של המדפסת הכולל הוראות עבור מדפסות ZD421.
    שלבי הסרת המודול עבור מדפסות ZD621 דומים לאלה של מדפסות ZD421.
  3. העבר את מגשר AUTO (Power Failure Recovery Mode) (אוטומטי - מצב התאוששות מהפסקת מתח) ממצב OFF (כבוי) למצב ON (מופעל).
  4. התקן מחדש את מודול הקישוריות ואת דלת הגישה למודול. ראה התקנת מודול Ethernet (LAN) פנימי או התקנה של מודול יציאה טורית.
    הנהלים להתקנת מודול הקישוריות עבור מדפסות ZD621 זהים לאלה של מדפסות ZD421.
  5. חבר מחדש את תקע הזרם הישיר ואת מחברי הממשק למדפסת.