התראה: Cutter Error (שגיאת יחידת חיתוך)
התראה: Cutter Error (שגיאת יחידת חיתוך)

התראה: Cutter Error (שגיאת יחידת חיתוך)

להב יחידת החיתוך חסום ואינו נע כהלכה.
התראת נורית חיווי המצב:
התראת הצג:
סיבות אפשריות ופתרונות אפשריים:
מדיה, דבק, או עצם זר עצרו את פעולת להב יחידת החיתוך. כבה את המדפסת על ידי לחיצה ממושכת על
POWER
(הפעלה) למשך חמש שניות. המתן עד לכיבוי מוחלט של המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה. אם המדפסת אינה מתאוששת מהשגיאה הזו, פנה לטכנאי שירות לקבלת סיוע.
ביחידת החיתוך אין חלקים הניתנים לטיפול על ידי המפעיל. אסור להסיר את מכסה יחידת החיתוך (המסגרת). אסור לנסות להחדיר חפצים או אצבעות למנגנון החיתוך.
שימוש בכלים, במטושים עם צמר גפן, בחומרים ממסים (כולל אלכוהול) וכדומה שלא אושרו עלול להזיק ליחידת החיתוך, לקצר את משך השימוש בה או לגרום לחסימת יחידת החיתוך.