התראה: Media Out (המדיה נגמרה)
התראה: Media Out (המדיה נגמרה)

התראה: Media Out (המדיה נגמרה)

אירעה לחיצה על פקודת הדפסה,
FEED
(הזנה), או שמתבצעת משימת הדפסה; אך המדפסת אינה יכולה לזהות מדיה בנתיב ההדפסה.
התראת נורית חיווי המצב:
התראת הצג:
סיבות אפשריות ופתרונות אפשריים:
 • אין מדיה (גליל) במדפסת. טען את המדיה שבחרת במדפסת וסגור את המדפסת. ראה סוגים וטעינה של מדיית גליל. ייתכן שתצטרך ללחוץ על
  FEED
  (הזנה) פעם אחת או ללחוץ על
  PAUSE
  (השהיה) כדי לגרום למדפסת לחדש את פעולת ההדפסה.
 • המדפסת זיהתה מדבקה חסרה בגליל. פתח את המדפסת: אם חסרה מדבקה בגליל בין שתי מדבקות בקצה גליל מדבקות, זוהי השיטה שבה משתמש יצרן גליל המדבקות כדי לזהות שהגליל מתקרב לסיומו. ראה זיהוי והתאוששות ממצב 'המדיה נגמרה'. החלף את גליל המדיה הריק והמשך בהדפסה. אל תפסיק את פעולת המדפסת, אחרת תאבד את משימת ההדפסה.
 • חיישן המדיה אינו מיושר נכון. בדוק את מיקום חיישן המדיה. ראה כוונון חיישן זחיח. ייתכן שיהיה צורך לכייל את המדפסת למדיה לאחר כוונון מיקום החיישן. ראה הפעלת כיול מדיה של SmartCal וPrint (הדפסה) > Sensors (חיישנים) > Manual Calibration (כיול ידני).
 • המדפסת מוגדרת לשימוש במדיה לא רציפה (מדבקות או סימן שחור), אך נטענה מדיה רציפה. בדוק את מיקום חיישן המדיה וודא שהוא נמצא במיקום ברירת המחדל - במרכז. ראה כוונון חיישן זחיח. ייתכן שיהיה צורך לכייל את המדפסת למדיה לאחר כוונון מיקום החיישן. ראה הפעלת כיול מדיה של SmartCal.
 • חיישן המדיה מלוכלך. נקה את מערך חיישני הרשת העליון (מרווח) ואת חיישני המדיה הזחיחים התחתונים. ראה ניקוי החיישן. טען מחדש את המדיה, כוונן את מיקום חיישן המדיה הזחיח של המדיה, וכייל מחדש את המדפסת למדיה. ראה כוונון חיישן זחיח, סוגים וטעינה של מדיית גליל ו הפעלת כיול מדיה של SmartCal.
 • המדפסת לא מצליחה לזהות את המדיה עקב השחתת נתונים אפשרית בזיכרון או רכיבים פגומים. טען מחדש את קושחת המדפסת. ראה עדכון קושחת המדפסת. אם הפעולה אינה מתקנת את הבעיה, פנה לטכנאי שירות.