התראה: Out of Memory (אין זיכרון פנוי)
התראה: Out of Memory (אין זיכרון פנוי)

התראה: Out of Memory (אין זיכרון פנוי)

לא ניתן לאחסן נתונים במיקום הזיכרון שצוין. קיימים ארבעה סוגים של זיכרון אחסון: גרפיקה, תבניות, מפת סיביות וגופן. אין מספיק זיכרון לביצוע הפונקציה שצוינה בשורה השנייה של הודעת השגיאה.
התראת נוריות חיווי המצב:
התראת הצג:
סיבות אפשריות ופתרונות אפשריים:
אין מספיק זיכרון לביצוע הפונקציה שצוינה בשורה השנייה של הודעת השגיאה.
  • פנה חלק מזיכרון המדפסת על-ידי שינוי תבנית המדבקה או פרמטרי ההדפסה כדי שאזור ההדפסה יהיה קטן יותר.
  • הסר גרפיקה, גופנים או תבניות שאינם נמצאים בשימוש.
  • ודא שהנתונים אינם נשלחים להתקן שאינו מותקן או שאינו זמין.