התראה: Printhead Over Temp (טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מדי)
התראה: Printhead Over Temp (טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מדי)

התראה: Printhead Over Temp (טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מדי)

הטמפרטורה של ראש ההדפסה גבוהה מדי והופעל מצב השהיה כדי לאפשר לו להתקרר.
התראת נורית חיווי המצב:
התראת הצג:
סיבות אפשריות ופתרונות אפשריים:
  • המדפסת מדפיסה עבודת אצווה גדולה, בדרך כלל עם כמויות הדפסה גדולות. פעולת ההדפסה תחודש לאחר שראש ההדפסה יתקרר.
  • טמפרטורת הסביבה במיקום שבו נמצאת המדפסת גבוהה מטווח טמפרטורות ההפעלה שנקבע במפרט. טמפרטורות הסביבה במדפסת יכולות לעתים לעלות אם המדפסת נמצאת במיקום שמקבל אור שמש ישיר. העבר את המדפסת למיקום אחר או קרר את טמפרטורת הסביבה במיקום שבו המדפסת פועלת.