התראה: Printhead Shutdown (כיבוי ראש הדפסה)
התראה: Printhead Shutdown (כיבוי ראש הדפסה)

התראה: Printhead Shutdown (כיבוי ראש הדפסה)

טמפרטורת ראש ההדפסה נמוכה מטמפרטורת הפעולה הנדרשת להדפסה תקינה.
התראת נורית חיווי המצב:
טמפרטורת ראש ההדפסה הגיעה לרמה קריטית או שאירעה תקלה באספקת החשמל. כבה את המדפסת על ידי לחיצה ממושכת על
POWER
(הפעלה) למשך חמש שניות. המתן עד לכיבוי מוחלט של המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה. אם המדפסת אינה מתאוששת מהשגיאה הזו, פנה לטכנאי שירות. ראש ההדפסה אינו פריט שהמפעיל יכול לתקן.