התראה: Ribbon In (סרט במדפסת – מדפסת מחסנית סרט ZD421 בלבד)
התראה: Ribbon In (סרט במדפסת – מדפסת מחסנית סרט ZD421 בלבד)

התראה: Ribbon In (סרט במדפסת – מדפסת מחסנית סרט ZD421 בלבד)

הצגתה של התראה זו פירושה שנשלחה פקודת הדפסה למדפסת ושהיא במצב הדפסה תרמית ישירה, עם סרט מותקן. למדפסת יש שתי הגדרות חום - אחת למצב הדפסה תרמית ישירה ואחת למצב הדפסה בהעברה תרמית. הן מתוכננות לצפיפות הדפסה/רמת שחור שוות-ערך באותה רמת הגדרה. מצב העברה תרמית ישירה אינו משתמש בסרט.
התראת נורית חיווי המצב:
סיבות אפשריות ופתרונות אפשריים:
 • קיימת מחסנית סרט במדפסת כאשר המדפסת הוגדרה למצב העברה תרמית ישירה (והדפסה על מדיית העברה תרמית ישירה). הסר את מחסנית הסרט מהמדפסת מבלי לכבות את המדפסת. סגור את המדפסת. ייתכן שתצטרך ללחוץ פעם אחת על לחצן
  FEED
  (הזנה) או על
  PAUSE
  (השהיה) כדי שהמדפסת תחדש את ההדפסה.
 • המדפסת הוגדרה בצורה שגויה למצב העברה תרמית ישירה כאשר אתה מנסה להדפיס באמצעות מדיה להעברה ומחסנית סרט להדפסה. שנה את PRINT METHOD (שיטת הדפסה) למצב THERMAL TRANS (העברה תרמית). ייתכן שתבנית (טופס) ההדפסה שנשלח למשימת ההדפסה הזו כוללת מצב העברה תרמית ישירה עם ההגדרה
  ^MTD
  במקום
  ^MTT
  . מדריך תכנות ZPL זמין בכתובת http://zebra.com/manuals.
 • כדי לשנות הגדרה זו:
  • השתמש בממשק משתמש בצג מגע בצבע של המדפסת (אם קיים) כדי לשנות את ההגדרה. ראה Print (הדפסה) > Print Quality (איכות הדפסה) > Print Type (סוג הדפסה).
  • השתמש בדפי האינטרנט של שרת ההדפסה של המדפסת של Ethernet (LAN או WLAN) כדי לגשת ולהגדיר את PRINT METHOD (שיטת הדפסה) למצב THERMAL TRANS (העברה תרמית). ראה Print (הדפסה) > Print Quality (איכות הדפסה) > Print Type (סוג הדפסה) כדי ללמוד כיצד לנווט בממשק המשתמש של שרת ההדפסה.