התראה: Ribbon Low (הסרט עומד להיגמר – מדפסות מחסנית סרט ZD421 בלבד)
התראה: Ribbon Low (הסרט עומד להיגמר – מדפסות מחסנית סרט ZD421 בלבד)

התראה: Ribbon Low (הסרט עומד להיגמר – מדפסות מחסנית סרט ZD421 בלבד)

התראת נורית חיווי המצב:
סיבות אפשריות ופתרונות אפשריים:
המדפסת חישבה כי במחסנית הסרט נותרו רק 10% מהסרט.
ניתן לשנות את הערך הנמוך של הסרט באמצעות פקודות תכנות.
בדוק את זמינות מחסניות הסרט. לקבלת מידע על שינוי נקודת האזהרה Ribbon Low (הסרט עומד להיגמר), ראה פקודות לתכנות מחסנית סרט. בנוסף, עיין במדריך התכנות של ZPL לקבלת פרטים על תכנות המדפסת. לקבלת קישורים לדפי התמיכה של Zebra עבור מדריכים אלה ואחרים, ראה אודות מדריך זה.