התראה: Ribbon Out (נגמר הסרט)
התראה: Ribbon Out (נגמר הסרט)

התראה: Ribbon Out (נגמר הסרט)

המדפסת מדפיסה, אבל נעצרת במהלך ההדפסה. לחלופין, משימת הדפסה נשלחה אל המדפסת והמדפסת מציגה התראה זו מיד.
התראת נורית חיווי המצב:
התראת הצג:
סיבות אפשריות ופתרונות אפשריים:
 • המדפסת זיהתה את סוף גליל הסרט. בקצוות של גלילי סרט ההעברה המקוריים של Zebra יש מחזירי אור שהמדפסת מפרשת כסוף הסרט, כלומר שאספקת הסרט נוצלה. הסר את הסרט והחלף את גלילי הסרט או את מחסנית הסרט, לאחר מכן סגור את המדפסת. ייתכן שתצטרך ללחוץ על
  FEED
  (הזנה) פעם אחת או ללחוץ על
  PAUSE
  (השהיה) כדי לגרום למדפסת לחדש את פעולת ההדפסה. ראה זיהוי והתאוששות - מצב Ribbon-Out ('הסרט נגמר').
 • מדפסות מחסנית סרט ZD421: יש לטעון מחסנית סרט במדפסת. המדפסת מוגדרת למצב העברה תרמית. ראה טעינת מחסנית הסרט – מדפסות מחסנית סרט מדגם ZD421 בלבד.
 • למדפסות מחסנית סרט מדגם ZD421 בלבד: סיבות אפשריות לכך שהמדפסת לא מצליחה לזהות מדיה:
  • המגעים של חיישן המחסנית או שבב הנתונים של מחסנית הסרט מלוכלכים.
  • הנתונים בזיכרון פגומים.
  • רכיבי המחסנית או המדפסת תקולים.
  כדי לפתור את הבעיה:
  • נסה מחסנית סרט פועלת אחרת אם יש לך אחת כזו.
  • נקה את שבב מחסנית הסרט במטוש שספוג במעט אלכוהול.
  • נקה את פיני המגעים של חיישן מחסנית הסרט. להוראות ניקוי, ראה ניקוי החיישן – מחצית עליונה של מחסנית הסרט ל-ZD421.
  • טען מחדש את קושחת המדפסת. ראה עדכון קושחת המדפסת.
  • אם הפעולה אינה מתקנת את הבעיה, פנה לטכנאי שירות.