הבעיה: בעיות איכות הדפסה כלליות
הבעיה: בעיות איכות הדפסה כלליות

הבעיה: בעיות איכות הדפסה כלליות

תמונת המדפסת לא נראית טוב.
סיבה אפשרית ופתרונות אפשריים:
  • במדפסת הוגדרו רמת שחור ו/או מהירות הדפסה שגויות. הפק דוח Print Quality (איכות הדפסה) (בדיקה עצמית עם לחצן FEED - הזנה) כדי לקבוע את הגדרות רמת השחור והמהירות האידאליות ליישום שלך. אסור לקבוע את מהירות ההדפסה למהירות הגבוהה מהמהירות הנקובה המרבית שקבע היצרן עבור המדיה (חומרי הדפסה וסרטים). ראה הדפסת דוח איכות הדפסה (בדיקה עצמית עם לחצן FEED - ההזנה) וכוונון איכות ההדפסה.
  • ראש ההדפסה מלוכלך. נקה את ראש ההדפסה. ראה ניקוי ראש ההדפסה.
  • גליל ההדפסה מלוכלך או פגום. נקה או החלף את הגליל. גליל ההדפסה יכול להישחק או להינזק. ראה ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה.
  • ראש ההדפסה שחוק. החלף את ראש ההדפסה. ראש ההדפסה יכול להישחק או להינזק. ראה ניקוי ראש ההדפסה.
  • במהלך הדפסה בהעברה תרמית, ההדפסה נראית מטושטשת, כוללת כתמים, או שחסרים בה קטעים ללא תבנית מסוימת. ייתכן שחומר ההדפסה (שעווה, שעווה-שרף או שרף) אינו תואם לחומר (נייר, ציפוי מדיה או סינתטי) שבו נעשה שימוש. קבע את המדפסת למהירות שאינה גבוהה ממהירות ההדפסה המרבית המומלצת של מחסנית הסרט. לקבלת מידע על תכונות קריאת מחסנית הסרט, ראה פקודות לתכנות מחסנית סרט.
  • ייתכן שאתה משתמש בספק כוח שגוי. ודא שאתה משתמש בספק הכוח שסופק עם המדפסת.