הבעיה: משימת מדבקה נשלחה, אין העברת נתונים
הבעיה: משימת מדבקה נשלחה, אין העברת נתונים

הבעיה: משימת מדבקה נשלחה, אין העברת נתונים

תבנית מדבקה נשלחה למדפסת אך היא לא זוהתה. הנורית DATA (נתונים) אינה מהבהבת.
פרמטרי התקשורת שגויים.
סיבות אפשריות ופתרונות אפשריים:
  • בדוק את הגדרות התקשורת של התוכנה או מנהל התקן ההדפסה (אם רלוונטי).
  • יציאה טורית בלבד: בדוק את הגדרת פרוטוקול לחיצת יד והגדרות היציאה הטורית של המדפסת. ההגדרה בשימוש חייבת להיות תואמת להגדרה המוגדרת במחשב המארח. ראה ממשק יציאה טורית לקבלת הגדרות ברירת המחדל של היציאה הטורית של המדפסת.
  • הכבל הטורי בו אתה מנסה להשתמש אינו כבל DTE או DCE סטנדרטי, הוא פגום, או ארוך מדי לפי מפרטי יציאות טוריות RS-232. ראה ממשק יציאה טורית.