הבעיה: ההגדרות אבדו או שההתקן מתעלם מהן
הבעיה: ההגדרות אבדו או שההתקן מתעלם מהן

הבעיה: ההגדרות אבדו או שההתקן מתעלם מהן

פרמטרים מסוימים לא הוגדרו כהלכה.
סיבות אפשריות ופתרונות אפשריים:
 • הגדרות המדפסת השתנו אך לא נשמרו. לא השתמשת בפקודת
  ^JU
  של ZPL לשמירת התצורה שלך לפני כיבוי המדפסת. כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש כדי לוודא שההגדרות נשמרו.
 • קיימות שגיאות תחביר בפקודות תבנית/טופס המדבקה או בפקודות שנשלחו ישירות למדפסת, או שהשימוש בהן שגוי.
  • פקודת קושחה הפסיקה את היכולת לשנות את הפרמטר.
  • פקודת קושחה החזירה את הפרמטר להגדרת ברירת המחדל.
  עיין במדריך התכנות של ZPL כדי לאמת את השימוש בפקודה ואת התחביר. המדריך זמין בדפי התמיכה המופיעים בכתובת אודות מדריך זה.
 • תו הקידומת והתו המפריד שמוגדרים במדפסת אינם תואמים לאלו של תבנית המדבקה. ודא שהגדרות התכנות של ZPL בהגדרות Control (בקרה), Command (פקודה) ו-Delimiter (מפריד) נכונות לסביבה של תוכנת המערכת שלך. הדפס דוח תצורה או השתמש בתפריט Language (שפה) (אם קיים) בצג לקבלת שלושה פריטי תפריט אלה והשווה אותם לפקודות בתבנית/טופס המדבקה שאתה מנסה להדפיס. ראה בדיקת הדפסה עם דוח תצורה, System (מערכת) > Language (שפה), ותצורת ZPL.
 • ייתכן שלוח הלוגיקה הראשי אינו פועל כהלכה. הקושחה נפגמה או נדרש טיפול במדפסת.
  • אפס את המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן. ראה System (מערכת) > Settings (הגדרות) > Restore Defaults (שחזור ברירות מחדל) או השתמש בתוכנית השירות להתקנה של Zebra ובחר
   Open Printer Tools(פתח כלי מדפסת)
   Action(פעולה)
   Load printer defaults(טען ברירות מחדל של המדפסת)
   .
  • טען מחדש את קושחת המדפסת. ראה עדכון קושחת המדפסת.
  • אם המדפסת אינה מתאוששת מהשגיאה הזו, פנה לטכנאי שירות. זהו אינו פריט שהמשתמש יכול לתקן.