הבעיה: מדבקות לא רציפות מתנהגות כמדבקות רציפות
הבעיה: מדבקות לא רציפות מתנהגות כמדבקות רציפות

הבעיה: מדבקות לא רציפות מתנהגות כמדבקות רציפות

המדפסת לא כוילה למדיה הנמצאת בשימוש, או שהמדפסת מוגדרת עבור מדיה רציפה.
סיבות אפשריות ופתרונות אפשריים:
הגדר את המדפסת לסוג המדיה הנכון (מרווח/מערך, רציף או סימון) וכייל את המדפסת. ראה הפעלת כיול מדיה של SmartCal. במידת הצורך, השתמש ב-Print (הדפסה) > Sensors (חיישנים) > Manual Calibration (כיול ידני) כדי לבצע כיול ידני של המדפסת עבור סוג המדיה המשמש אותך.
במדפסות ZD621 עם צג מגע בצבע, בדוק והגדר את סוג המדיה על ידי גישה אל Print (הדפסה) > Print Quality (איכות הדפסה) > Label Type (סוג מדבקה).