הבעיה: המדפסת ננעלת
הבעיה: המדפסת ננעלת

הבעיה: המדפסת ננעלת

כל נוריות החיווי דולקות והמדפסת ננעלת, או שהמדפסת ננעלת במהלך הפעלה מחדש.
זיכרון המדפסת נפגם עקב אירוע לא-מוכר.
סיבות אפשריות ופתרונות אפשריים:
 • אפס את המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן. ראה System (מערכת) > Settings (הגדרות) > Restore Defaults (שחזור ברירות מחדל) או השתמש בתוכנית השירות להתקנה של Zebra ובחר
  Open Printer Tools(פתח כלי מדפסת)
  Action(פעולה)
  Load printer defaults(טען ברירות מחדל של המדפסת)
  .
 • טען מחדש את קושחת המדפסת. ראה עדכון קושחת המדפסת.
 • אם המדפסת אינה מתאוששת מהשגיאה הזו, פנה לטכנאי שירות. זוהי אינה בעיה שהמשתמש יכול לתקן.