הבעיה: בסוללה מופיעה נורית חיווי אדומה
הבעיה: בסוללה מופיעה נורית חיווי אדומה

הבעיה: בסוללה מופיעה נורית חיווי אדומה

יש תקלה בסוללה.
סיבות אפשריות ופתרונות אפשריים:
  • הסוללה חמה מדי או קרה מדי. הנח לסוללה להתקרר או להתחמם לטמפרטורת הסביבה ובדוק שוב את טעינת הסוללה.
  • ייתכן שהסוללה הגיעה לסוף אורך החיים השימושי שלה. הוצא את הסוללה מהמדפסת ובדוק את מצב הטעינה על-ידי טעינת הסוללה.
  • ייתכן שקיימת תקלה ברכיב מסוים בסוללה. החלף את הסוללה.