הפעלת מצב 'מתקדם'
הפעלת מצב 'מתקדם'

הפעלת מצב 'מתקדם'

השתמש במצב 'מתקדם' כדי לגשת למצבי הכוונון הידני של המדפסת.
 1. ודא שטעונה מדיה וכי המדפסת מופעלת.
 2. לחץ על
  PAUSE
  (השהיה) () למשך שתי שניות.
  כל נוריות החיווי מהבהבות בצהוב. נורית חיווי המצב () דולקת בצהוב קבוע, מה שמציין שהמצב Manual Media Calibration (כיול מדיה ידני) נבחר.
 3. כדי להפעיל ברצף את המצבים הזמינים, לחץ על
  FEED
  (הזנה) ().
 4. כדי להפעיל את המצב שנבחר, לחץ על
  PAUSE
  (השהיה) ().
 5. כדי לצאת ממצב מתקדם, לחץ על
  CANCEL
  (ביטול) ().