מצבי בדיקות יצרן
מצבי בדיקות יצרן

מצבי בדיקות יצרן

במצבים אלה, המדפסת מתחילה להדפיס תבניות בדיקה שונות שבאפשרותך להשתמש בהן כדי להעריך את ביצועי המדפסת.
המדפסת שלך תומכת בשני מצבי ההדפסה שנועדו לבדיקות יצרן.
מצבי בדיקה אלה משתמשים בכמות מדיה משמעותית.
מצב בדיקה 1
כדי להפעיל מצב זה, החזק את
PAUSE
(השהיה) () בעת הפעלת המדפסת.
מצב בדיקה 2
כדי להפעיל מצב זה, החזק את
PAUSE
(השהיה) (),
FEED
(הזנה) () ואת
CANCEL
(ביטול) () בו-זמנית למשך שתי שניות, כשהמדפסת מופעלת.
כדי לצאת מכל אחד מהמצבים, לחץ לחיצה ממושכת על
POWER
(הפעלה) בעת כיבוי המדפסת. שחרר את הלחצן לאחר שהמדפסת כובתה לגמרי.