Printer Diagnostics (אבחון המדפסת)
Printer Diagnostics (אבחון המדפסת)

Printer Diagnostics (אבחון המדפסת)

קיים מגוון נהלי וכלי אבחון שיעזרו לך להפעיל את המדפסת ולאבחן בעיות. אלה כוללים דוחות תצורת מדפסת ותצורת רשת, דוחות אבחון, נהלי כיול והיכולת לשחזר את הגדרות המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן בעת הצורך.
בעת ביצוע בדיקות עצמיות, השתמש במדיה ברוחב מלא. אם המדיה אינה רחבה מספיק, ייתכן שמדבקות הבדיקה יודפסו על גליל ההדפסה (ההנעה).

עצות לבדיקות אבחון

כדי להתחיל לבצע בדיקה עצמית של המדפסת, תצטרך ללחוץ על לחצן ספציפי בממשק המשתמש או על שילוב לחצנים בעת הדלקת המדפסת. השאר את הלחצנים לחוצים עד שנורית החיווי הראשונה נכבית. הבדיקה העצמית שבחרת תופעל באופן אוטומטי בסוף פעולת ההפעלה הרגילה.
  • בעת ביצוע הבדיקות העצמיות, אל תשלח נתונים מההתקן הראשי אל המדפסת.
  • אם המדיה קצרה מהמדבקה שיש להדפיס, הדפסת מדבקת הבדיקה תמשיך אל המדבקה הבאה.
  • אם אתה מבטל בדיקה עצמית לפני השלמתה, הקפד תמיד לאפס את המדפסת על-ידי כיבוי והדלקה מחדש.
  • אם המדפסת מנפיקה את דוחות המדפסת ונייר המגן נאסף על-ידי האפליקטור, הסר את הדוחות באופן ידני כשהם יהיו זמינים.