דוח תצורת רשת (ו-Bluetooth)
דוח תצורת רשת (ו-Bluetooth)

דוח תצורת רשת (ו-Bluetooth)

מדפסות מסדרת ZD שמותקנות בהן אפשרויות לקישוריות קווית או אלחוטית ידפיסו דוח תצורת רשת, בנוסף לדוח תצורת מדפסת במהלך בדיקה עצמית עם לחצן הביטול CANCEL.
תזדקק למידע בדוח זה כדי לקבוע ולפתור בעיות בהדפסה דרך רשת Ethernet‏ (LAN ו-WLAN‏), Bluetooth 4.1 ו-Bluetooth LE.
בנוסף לבדיקה העצמית CANCEL (ביטול), תוכל גם להפיק דוח על ידי שליחת הפקודה
~WL
של ZPL למדפסת.
הדוח המופיע למטה הוא דוגמה. תוכן הדוח עשוי להיות שונה עבור דגם המדפסת שברשותך.
‎1‎
הגדרות תמיכה ב-iOS
התקני iOS כוללים חיבור Bluetooth Classic 4.X (עם תאימות 3.0). כאשר במדפסת שלך מותקנת אפשרות קישוריות אלחוטית Wi-Fi ו-Bluetooth Classic, היא מופיעה כ-
supported
בסוף הדוח לקביעת תצורה של הרשת (ו-Bluetooth).
כאשר אפשרות הקישוריות האלחוטית אינה מותקנת, הגדרת ה-iOS נרשמת בסוף הדוח לקביעת תצורה של הרשת (ו-Bluetooth) כ-
not supported
.