בדיקה עצמית בהפעלה
בדיקה עצמית בהפעלה

בדיקה עצמית בהפעלה

המדפסת מבצעת בדיקה עצמית בהפעלה (POST) בכל פעם שמדליקים אותה.
במהלך הבדיקה העצמית בהפעלה, נוריות לוח הבקרה נדלקות ונכבות כאשר המדפסת מוודאת מוכנות לפעולה ולטיפול במשימות הדפסה.
בסוף הבדיקה העצמית, רק נורית חיווי המצב נשארת דלוקה.