איפוס הגדרות תצורת מדפסת שאינן ברשת לברירות המחדל של היצרן
איפוס הגדרות תצורת מדפסת שאינן ברשת לברירות המחדל של היצרן

איפוס הגדרות תצורת מדפסת שאינן ברשת לברירות המחדל של היצרן

השתמש בהוראות אלה כדי לאפס את הגדרות המדפסת שאינן של הרשת לערכי ברירת המחדל של היצרן.
 1. כבה את המדפסת.
 2. לחץ לחיצה ממושכת על
  PAUSE
  (השהיה) () ועל
  FEED
  (הזנה) () בו-זמנית והפעל את המדפסת.
 3. המשך ללחוץ על לחצנים אלה עד שנורית חיווי המצב () תהיה היחידה שתמשיך להאיר.
  למדפסת יש לחצן
  RESET
  (איפוס) בצדה התחתון. ראה 'פונקציות הלחצן RESET (איפוס)' בפרק זה לקבלת מידע כיצד להשתמש בלחצן זה.
לאחר האיפוס של הגדרות התצורה של המדפסת שאינן ברשת, כייל את החיישן. ניתן להפעיל כיול מדיה של SmartCal, או - אם זה לא מספיק למדיה שברשותך - לכייל באופן ידני את המדפסת עבור המדיה שטענת.