פרופיל חיישן
פרופיל חיישן

פרופיל חיישן

השתמש בתמונת פרופיל החיישן, שמודפסת בדרך כלל על מספר מדבקות או תגיות, לצורך אבחון אם המדפסת אינה חשה באופן מדויק רווחים בין מדבקות או אם אינה מזהה כהלכה אזורים מודפסים מראש על מדבקה כרווחים, או אם היא אינה מזהה סרט.
כשהמדפסת במצב Ready (מוכן), הדפס פרופיל חיישן באחת מהדרכים הבאות:
 • באמצעות לחצני המדפסת - כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל את המדפסת תוך לחיצה ממושכת על
  FEED
  (הזנה) ועל
  CANCEL
  (ביטול) בו-זמנית. המשך ללחוץ על לחצנים אלה עד שנורית חיווי המצב תהיה היחידה שתמשיך להאיר.
 • באמצעות ZPL — שלח פקודת
  ~JG
  למדפסת. לקבלת מידע נוסף על פקודה זו עיין במדריך התכנות של ZPL. המדריך זמין להורדה בכתובת zebra.com/manuals.
השווה את התוצאות שלך לדוגמאות המוצגות תחת ביצוע בדיקת אבחון תקשורת. אם יש לכוונן את רגישות החיישן, כייל את המדפסת. ראה כיול ידני של מדיה.
פרופיל חיישן (מדיית מרווח)
פרופיל חיישן (מדיית תגית סימן שחור)
‎1‎
MEDIA (מציינת שורת קריאה של חיישן מדיה)
‎2‎
WEB (מציינת שורת הגדרות ערך סף של חיישן מדיה)
3
OUT (מציינת שורת ערך סף של יציאת מדיה)
‎4‎
נקודות שיא כלפי מעלה (מציינות רווחים בין מדבקות (ה'מערך'))
5
הקווים בין נקודות השיא (מציינים היכן ממוקמות המדבקות)
השווה את תדפיס פרופיל החיישן לאורך של טופס מדיה אחד (לדוגמה, מדבקה). נקודות השיא צריכות להיות באותו מרחק זו מזו כשל הרווחים במדיה.
אם מרחקי המרווחים שונים, ייתכן שהמדפסת מתקשה לקבוע את מיקום המרווחים. נסה לכייל את המדפסת למדיה הטעונה.