תרגיל 1: העתקת קבצים לכונן הבזק USB וביצוע שיקוף USB
תרגיל 1: העתקת קבצים לכונן הבזק USB וביצוע שיקוף USB

תרגיל 1: העתקת קבצים לכונן הבזק USB וביצוע שיקוף USB

 1. בכונן ההבזק מסוג USB, צור את הפריטים הבאים:
  • תיקייה בשם
   Zebra
  • בתיקייה זו, שלוש תיקיות משנה:
   • appl
   • commands
   • files
 2. בתיקייה
  /appl
  , מקם עותק של הקושחה העדכנית של המדפסת.
  אל תשתמש בתווי מקף תחתון בשמות הקבצים. פונקציות מסוימות לא יפעלו כהלכה אם יופיעו בשם תווי מקף תחתון. השתמש במקום זאת בנקודות.
 3. בתיקייה
  /files
  , מקם את הקובץ הבא:
  ZEBRA.BMP
 4. בתיקייה
  /commands
  , מקם את הקבצים הבאים:
  SAMPLELABEL.TXT
  ו-
  LOGO.ZPL
  .
 5. הכנס את כונן ההבזק מסוג USB ליציאת מארח ה-USB בחזית המדפסת.
 6. התבונן בממשק המשתמש והמתן לפעולות הבאות:
  • אם הקושחה בכונן ההבזק מסוג USB שונה מזו המותקנת במדפסת, תבוצע הורדה של הקושחה למדפסת. המדפסת תופעל מחדש ותדפיס מדבקת תצורת מדפסת. (אם אין קושחה בכונן ההבזק מסוג USB, או אם גרסת הקושחה זהה, המדפסת תדלג על פעולה זו.)
  • המדפסת תוריד את הקבצים מהתיקייה
   /files
   ותציג לפרק זמן קצר בצג, ומבקרה של מדפסות בעלות צג מגע בצבע, את שמות הקבצים שהורדו למדפסת מכונן ה-USB.
  • המדפסת תפעיל את הקבצים שהוספת לתיקייה
   /commands
   .
  • המדפסת תופעל מחדש ותציג את ההודעה
   MIRROR PROCESSING FINISHED.
 7. הוצא מהמדפסת את כונן ההבזק USB.
תרגיל 1: מידע על מפעילים מתקדמים
לקבלת מידע נוסף על פקודות אלו, עיין במדריך התכנות של Zebra.
הפעלה/השבתה של שיקוף:
! U1 setvar "usb.mirror.enable" "value" —
Values
: "on" or "off"
הפעל/השבת שיקוף אוטומטי שמתרחש בעת הכנסת כונן הבזק מסוג USB ליציאת מארח USB:
! U1 setvar "usb.mirror.auto" "value" —
Values:
"on" or "off"
מספר ניסיונות חוזרים של השיקוף – ציין את מספר הפעמים שבהם המערכת תחזור על פעולת השיקוף אם היא תיכשל:
! U1 setvar "usb.mirror.error_retry" "value" —
Values:
0 to 65535
שנה נתיב קובץ מ-USB – תכנת מחדש את מיקום הקובץ שבו מחפשת המדפסת כדי לאחזר קבצים מזיכרון ה-USB במהלך פעולות שיקוף:
! U1 setvar "usb.mirror.appl_path" "new_path" — Default: "zebra/appl"
שנה נתיב קובץ ל-USB – תכנת מחדש את מיקום הקובץ שבו המדפסת תמקם קבצים בזיכרון ה-USB במהלך פעולות שיקוף:
! U1 setvar "usb.mirror.path" "path" —
Default:
"zebra"
הפעל/השבת את יציאת מארח ה-USB:
! U1 setvar "usb.host.lock_out" "value" —
Values:
"on" or "off"