תרגיל 2: הדפסת תבנית מדבקה מכונן הבזק מסוג USB
תרגיל 2: הדפסת תבנית מדבקה מכונן הבזק מסוג USB

תרגיל 2: הדפסת תבנית מדבקה מכונן הבזק מסוג USB

האפשרות Print USB File (הדפסת קובץ מ-USB) מאפשרת לך להדפיס קבצים מהתקן USB בעל נפח אחסון גבוה, כגון כונן הבזק מסוג USB.
הקבצים חייבים להיות ניתנים להדפסה (
.ZPL
ו-
.XML
) ועליהם להיות ממוקמים ברמת הבסיס של כונן ה-USB, ולא בתוך ספרייה.
 1. העתק את הקבצים הבאים לכונן ההבזק מסוג USB:
  • קובץ 4:
   USBSTOREDFILE.ZPL
  • קובץ 5:
   VLS_BONKGRF.ZPL
  • קובץ 6:
   VLS_EIFFEL.ZPL
 2. הכנס את כונן ההבזק מסוג USB ליציאת מארח USB בחזית המדפסת.
 3. מצג המדפסת, גע ב-
  Menu(תפריט)
  Storage(אחסון)
  במסך הבית של המדפסת.
 4. גע באפשרויות הבאות ובחר בהן
  Menu(תפריט)
  Storage (אחסון)
  USB
  (הדפס:):Print From USB(מ-USB)
  . המדפסת מפרטת את הקבצים הזמינים.
 5. גע בתיבה לצד הקבצים הרצויים. יש לך גם אפשרות
  Select All
  (לבחור הכל).
 6. גע בסימן הביקורת כדי להדפיס את הקבצים הנבחרים.
 7. הוצא מהמדפסת את כונן ההבזק USB.