תרגיל 4: הזנת נתונים לקובץ מאוחסן באמצעות מקלדת USB והדפסת מדבקה
תרגיל 4: הזנת נתונים לקובץ מאוחסן באמצעות מקלדת USB והדפסת מדבקה

תרגיל 4: הזנת נתונים לקובץ מאוחסן באמצעות מקלדת USB והדפסת מדבקה

התכונה Print Station (תחנת הדפסה) מאפשרת לך להשתמש בהתקן ממשק אנוש (HID) בחיבור USB, כגון מקלדת או סורק ברקודים - כדי להזין נתוני שדה
^FN
בקובץ תבנית ‎
*.ZPL
.
 1. לאחר ביצוע התרגיל הקודם, חבר מקלדת בחיבור USB ליציאת מארח USB הממוקמת בקדמת המדפסת.
 2. גע ב-
  Menu(תפריט)
  Print(הדפסה)
  .
  מסך Print (הדפסה) מופיע.
 3. גע ב-
  Menu(תפריט)
  Print(הדפסה)
  Print Station(תחנת הדפסה)
  .
  המדפסת תטען את כל קובצי ההפעלה ותעבד אותם. יוצגו הקבצים הזמינים.
 4. בחר את הקובץ
  KEYBOARDINPUT.ZPL
  .
  המדפסת תיגש לקובץ ותנחה אותך להזין מידע בשדות
  ^FN
  בקובץ. במקרה זה, היא תנחה אותך להזין את שמך.
 5. באמצעות המקלדת החיצונית, הקלד את שמך והקש על
  ENTER
  .
  המדפסת תנחה אותך להזין את מספר המדבקות להדפסה.
 6. באמצעות המקלדת החיצונית, ציין את כמות המדבקות הרצויה והקש על
  ENTER
  .
  מספר המדבקות שצוין יודפס, כאשר שמך מופיע בשדות המתאימים.