הגדרת תצורת המדפסת באמצעות Bluetooth
הגדרת תצורת המדפסת באמצעות Bluetooth

הגדרת תצורת המדפסת באמצעות Bluetooth

תוכניות השירות להתקנת Zebra מספקות דרך מהירה וקלה להגדרת חיבור Bluetooth אלחוטי עם המדפסת.
 1. לחץ לחיצה כפולה על הסמל
  Zebra Setup Utilities
  (תוכניות השירות להתקנת Zebra, מכונות גם ZSU) בשולחן העבודה.
 2. חבר את המחשב והמדפסת באמצעות כבל USB.
 3. במסך הראשון של ZSU, הדגש את המדפסת המוצגת בחלון ולחץ על
  Configure Printer Connectivity
  (הגדרת תצורת הקישוריות של המדפסת).
 4. במסך של סוג הקישוריות, בחר
  Bluetooth
  ולאחר מכן לחץ על
  Next
  (הבא).
 5. במסך Bluetooth Settings (הגדרות Bluetooth), סמן את
  Enabled
  (מופעל) כדי להפעיל את פונקציונליות ה-Bluetooth.
 6. בשדה
  Friendly Name
  (שם ידידותי), הגדר את שם ה-Bluetooth של ההתקן שבו תשתמש כדי לגלות את ההתקן ברשת.
  זהו השם שההתקן הראשי יחיל על המדפסת.
 7. אם תרצה שההתקן יופיע כאשר ההתקנים הראשיים מחפשים התקנים חדשים לצימוד, הגדר את השדה
  Discoverable
  (ניתן לגילוי) בתור
  On
  (מופעל). אם לא, הגדר אותו בתור
  Off
  (כבוי).
 8. הגדר את
  Authentication
  (אימות) למצב
  On
  (מופעל).
  הגדרה זו לא קיימת במנהל הפרופילים של Link-OS, אולם תידרש לוודא שהיא במצב
  On
  (מופעל) אם תרצה להזין קוד PIN בתוכניות השירות להתקנת Zebra. כדי לקבוע את הגדרת האימות בפועל של המדפסת, יש לגשת אל
  Advanced Settings(הגדרות מתקדמות)
  Security Mode(מצב אבטחה)
  .
 9. הערכים הנדרשים להגדרת
  Authentication PIN
  (PIN האימות) ישתנו בהתאם לגרסת ה-Bluetooth המשמשת את ההתקן הראשי שבו אתה משתמש כדי לנהל את המדפסת. אם ההתקן המרכזי משתמש ב-BT 2.0 או בגרסה קודמת, הזן ערך מספרי בשדה זה. תתבקש להזין ערך זה בהתקן הראשי כדי לאמת את צימוד ה-Bluetooth. לצימוד PIN, בחר גם באפשרויות
  Security Mode 2
  (מצב אבטחה 2) או
  Security Mode 3
  (מצב אבטחה 3) ב-
  Advanced Settings
  (הגדרות מתקדמות).
  אם ההתקן הראשי משתמש בגרסה BT 2.1 ואילך, אין להגדרה זו השפעה. גרסה BT 2.1 ואילך משתמשת ב-Secure Simple Paring (צימוד פשוט מאובטח - SSP) שאינו דורש שימוש ב-PIN.
 10. כדי להציג את הגדרות ה-Bluetooth המתקדמות, לחץ על
  Advanced Settings...
  (הגדרות מתקדמות...).
  לקבלת מידע נוסף על Advanced Settings (הגדרות מתקדמות), עיין במדריך לשרת הדפסה אלחוטית וקווית. מדריך זה זמין להורדה בכתובת zebra.com/manuals.
 11. לחץ על
  Next
  (הבא) כדי להמשיך בהגדרת התצורה של המדפסת.
  פקודות ה-SGD הספציפיות הנחוצות לך כדי להגדיר את המדפסת מההתקן הראשי יופיעו.
 12. במסך Send Data (שליחת נתונים), לחץ על שם המדפסת שאליה תרצה לשלוח את הפקודות. ניתן גם ללחוץ על
  File
  (קובץ) כדי לשמור את הפקודות בקובץ לשימוש עתידי.
 13. שלח את הפקודות למדפסת שבחרת על ידי לחיצה על
  Finish
  (סיום).
  המדפסת מתעדכנת ומופעלת מחדש עם הגדרות התכנות שציינת.
 14. בשלב זה, ייתכן שתנתק את ממשק ה-USB מהמדפסת.
 15. כדי להשלים את תהליך צימוד ה-Bluetooth, הפעל את גילוי התקן ה-Bluetooth בהתקן הראשי שלך ופעל בהתאם להוראות המופיעות בהתקן הראשי להשלמת הצימוד.