הגדרת אפשרות שרת הדפסה עם חיבור Wi-Fi
הגדרת אפשרות שרת הדפסה עם חיבור Wi-Fi

הגדרת אפשרות שרת הדפסה עם חיבור Wi-Fi

אפשרות התקשורת האלחוטית (הכוללת קישוריות Wi-Fi, ‏Bluetooth Classic ו-Bluetooth Low Energy) זמינה אך ורק כתצורה שהותקנה על-ידי היצרן. בעזרת אשף הקישוריות, הוראות אלו ינחו אותך לאורך תהליך הגדרת התצורה הבסיסית של אפשרות שרת ההדפסה הפנימי עם חיבור Wi-Fi.
לקבלת מידע מפורט על התקנת ממשקי Ethernet/LAN ו-Bluetooth, עיין במדריך למשתמש בנושא שרת הדפסה אלחוטית/קווית ובמדריך לניהול מדפסת Bluetooth, הזמינים באתר zebra.com.
תוכל להגדיר פעולה אלחוטית של המדפסת באחת מהשיטות הבאות:
באמצעות אשף הקישוריות (נדון במדריך זה)
כאשר הוא פועל, האשף כותב קובץ Script בשפת ZPL כדי לאפשר למחשב לנהל תקשורת עם המדפסת דרך Wi-Fi.
לקראת סוף התהליך, האשף ינחה אותך לשלוח את הפקודה ישירות למדפסת או לשמור קובץ עם ה-Script של ה-ZPL. אם תבחר לשמור קובץ ZPL זה:
  • תוכל לשלוח את הקובץ למדפסת אחת או יותר שישתמשו באותן הגדרות רשת, באמצעות חיבור זמין כלשהו (טורי, מקבילי, USB, או שרת הדפסה בחיבור קווי).
  • בעתיד, תוכל לשלוח את הקובץ מחדש למדפסת, אם הגדרות הרשת של המדפסת שוחזרו לברירות המחדל של היצרן.
באמצעות קובץ Scipt של ZPL שכתבת בעצמך*
השתמש בפקודה
^WX
כדי להגדיר את הפרמטרים הבסיסיים עבור סוג האבטחה.
באמצעות פקודות Set/Get/Do‏ ‎(SGD)‎ (הגדרה/קבלה/ביצוע) שאתה שולח למדפסת
התחל ב-
wlan.security
כדי לקבוע את סוג האבטחה האלחוטית. לאחר מכן הוסף פקודות SGD אחרות (שיידרשו בהתאם לסוג האבטחה שתבחר) כדי לציין את הפרמטרים הנדרשים האחרים.
* עיין במדריך התכנות של ZPL לקבלת מידע נוסף על אפשרויות אלו. תוכל לשלוח פקודות אלו דרך חיבור זמין כלשהו (טורי, מקבילי, USB, או שרת הדפסה בחיבור קווי).