קביעת תצורת המדפסת באמצעות ZebraNet Bridge’s Connectivity Wizard (אשף הקישוריות של ZebraNet Bridge)
קביעת תצורת המדפסת באמצעות ZebraNet Bridge’s Connectivity Wizard (אשף הקישוריות של ZebraNet Bridge)

קביעת תצורת המדפסת באמצעות ZebraNet Bridge’s Connectivity Wizard (אשף הקישוריות של ZebraNet Bridge)

אמנם קיימות מספר אפשרויות לחבר ולהגדיר את המדפסת שלך להפעלות ענן, WLAN ו-LAN, אולם הכלי המומלץ לשימוש הוא Link-OS Profile Manager. מנהל הפרופילים של Link-OS מסופק עם ZebraNet Bridge Enterprise (לתצורה מקומית ולתצורת LAN), תוכנית שירות להגדרת תצורה שניתן להוריד בכתובת zebra.com/software.
אשף הקישוריות (המהווה חלק מתוכנה זו) מאפשר לך להגדיר בקלות את תצורת המדפסת להפעלה אלחוטית, על-ידי כתיבת Script ה-ZPL המתאים למדפסת שלך. השתמש בתוכנית שירות זו כדי להגדיר את תצורת שרת ההדפסה האלחוטית של המדפסת שלך - בין שמדובר בפעם הראשונה או לאחר איפוס אפשרויות הרשת של המדפסת - להגדרות ברירת המחדל של היצרן.
 1. אם עדיין לא הורדת והתקנת אותו, הורד את ZebraNet Bridge Enterprise גרסה 1.2.5 ואילך מהכתובת zebra.com/software והתקן אותו במחשב שלך.
  תצטרך את ZebraNet Bridge Enterprise גרסה 1.2.5 ואילך לצורך הגדרת תצורת המדפסת.
 2. הפעל את תוכנית השירות ZebraNet Bridge Enterprise. אם תתבקש לספק מספר סידורי, תוכל לבחור ללחוץ על
  Cancel
  (ביטול) ולהמשיך להשתמש באשף הקישוריות.
 3. בשורה
  Menu
  (תפריט) ב-Windows, בחר
  Tools(כלים)
  Connectivity Wizard(אשף קישוריות)
  .
  אשף הקישוריות ייפתח.
 4. ברשימה
  Choose Port
  (בחירת יציאה), בחר את היציאה שאליה מחוברת המדפסת.
  אם ברצונך לשמור את הקובץ מבלי לשלוח אותו למדפסת...
  בחר יציאה זמינה כלשהי.
  אם תחליט לבחור
  File
  (קובץ)...
  עיין כדי להגיע למיקום של הקובץ.
  אם תבחר יציאה טורית...
  פרטי התצורה של היציאה הטורית מופיעים מתחת לרשימה
  Choose Port
  (בחירת יציאה). במידת הצורך, שנה את הגדרות התקשורת הטורית כך שיתאימו להגדרות המדפסת שלך.
  אם יציאה נמצאת בשימוש התקן אחר, היא לא תופיע ברשימה הנפתחת.
 5. לחץ על
  Next
  (הבא).
  האשף יבקש ממך לבחור את התקן שרת ההדפסה שאת תצורתו אתה מעוניין להגדיר.
 6. בחר
  Wireless
  (אלחוטי), לאחר מכן לחץ על
  Next
  (הבא).
  האשף יבקש ממך לציין את סוג המדפסת שבה אתה משתמש.
 7. בחר את סוג המדפסת שבה אתה משתמש ולחץ על
  Next
  (הבא).
  האשף ינחה אותך להזין את פרטי כתובת ה-IP האלחוטית.
 8. הפעל את אפשרות כתובת ה-IP‏
  DHCP
  (דינמית) או את האפשרות כתובת ה-IP‏
  Static
  (סטטית).
  אם בחרת
  DHCP
  ...
  לחץ על
  Next
  (הבא) והתקדם לשלב הבא בנוהל זה.
  אם בחרת
  Static
  (סטטית)...
  הזן את
  IP Address
  (כתובת ה-IP), שער ברירת המחדל ומסכת רשת-המשנה עבור שרת ההדפסה האלחוטית ולחץ על
  Next
  (הבא). פנה למנהל המערכת של הרשת לקבלת הערכים הנכונים לשימוש.
  החלון Wireless Settings (הגדרות תקשורת אלחוטית) ייפתח.
 9. הזן את ה-
  ESSID
  .
  אתה נדרש להגדיר את ה-
  ESSID
  (ואת ביטוי הסיסמה, אם אתה משתמש בביטוי שכזה) בנקודת הגישה לפני השלמת השלבים הללו.
 10. ברשימה הנפתחת
  Security Mode
  (מצב אבטחה), בחר את המצב המתאים. בהתאם לאפשרות שתבחר, השלם את שאר השלבים הרשומים מתחת לאפשרות שבחרת להשתמש בה, לפני המעבר לשלב הבא בנוהל זה.
  אם תבחר...
  בצע את השלבים הנוספים ולאחר מכן המשך לשלב הבא בנוהל זה.
  None
  (ללא) (אין פרוטוקול אבטחה)
  דלג על שלב זה.
  WEP 40-Bit
  ‏(WEP של 40 סיביות) או
  WEP 128-Bit
  ‏(WEP של 128 סיביות)
  בסעיף WEP Options (אפשרויות WEP) בחלון, הזן את הערכים הבאים:
  • Authentication Type (סוג אימות)
  • WEP Index (אינדקס WEP)
  • Encryption Key Storage (אחסון מפתח הצפנה)
  • WEP Keys (מפתחות WEP)
  EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-FAST, או WPA-EAP-TLS
  בסעיף EAP, במידת הצורך, הזן
  Optional Private Key
  (מפתח פרטי אופציונלי).
  PEAP‏, LEAP‏, WPA-EAP-TTLS‏, WPA-PEAP, או WPA-LEAP
  בסעיף General Security (אבטחה כללית), הזן
  Security Username
  (שם משתמש אבטחה) וכן
  Password
  (סיסמה).
  WPA-PSK
  בסעיף WPA, בחר את ה-
  PSK Type
  (סוג ה-PSK), והזן את ה-
  PSK Name
  (שם ה-PSK).
  WPA-EAP-FAST
  בסעיף General Security (אבטחה כללית), הזן
  Security Username
  (שם משתמש אבטחה) וכן
  Password
  (סיסמה).
  בסעיף EAP, אם יש צורך, הזן
  Optional Private Key
  (מפתח פרטי אופציונלי).
  KERBEROS
  בהגדרות ה-Kerberos, הזן ערכים עבור
  Kerberos User
  (משתמש Kerberos),‏
  Kerberos Password
  (סיסמת Kerberos),‏
  Kerberos Realm
  (תחום Kerberos), ו-
  Kerberos KDC
  .
  KERBEROS אינו נתמך בשרתי הדפסה Internal Wireless Plus או בכרטיסי אלחוט.
 11. לחץ על
  Next
  (הבא).
 12. בחלון Wireless Settings (הגדרות תקשורת אלחוטית), לחץ על
  Advanced Options
  (אפשרויות מתקדמות).
  ייפתח החלון Advanced Wireless Settings (הגדרות תקשורת אלחוטית מתקדמות).
 13. סקור ושנה את ההגדרות בחלון Advanced Wireless Settings (הגדרות תקשורת אלחוטית מתקדמות) לפי הצורך.
 14. לחץ על
  OK
  (אישור) כדי לחזור לחלון Wireless Settings (הגדרות תקשורת אלחוטית).
 15. לחץ על
  Next
  (הבא).
  על סמך הבחירות שלך בשלבים הקודמים, האשף ייצור קובץ Script עם פקודות ה-ZPL המתאימות ויציג אותן לעיונך.
  אם בחרת
  Tabletop/Desktop
  (שולחן עבודה), תוצג תיבת דו-שיח הדומה לתיבה זו:
 16. החלט אם ברצונך לשלוח את קובץ ה-Script מיד או לשמור אותו לשימוש במועד מאוחר יותר.