תכנות ZPL לניהול זיכרון
תכנות ZPL לניהול זיכרון

תכנות ZPL לניהול זיכרון

ל-ZPL יש מיקומי זיכרון מדפסת שונים המשמשים להפעלת המדפסת, להרכבת תמונת ההדפסה וכן לאחסון תבניות (טפסים), גרפיקה, גופנים והגדרות תצורה.
להלן הדרישות למתן שם לקובצי מדפסת:
 • ZPL מטפלת בתבניות (טפסים), בגופנים ובגרפיקה כאילו היו קבצים; ומיקומי הזיכרון כאילו היו כוננים בסביבת מערכת ההפעלה DOS:
  • מתן שמות לאובייקטים בזיכרון: עד 16 תווי אותיות וספרות ולאחריהם שלושה תווי אותיות וספרות לסיומת הקובץ, לדוגמה,
   123456789ABCDEF.TTF
   .
  • מדפסות ZPL ישנות בעלות גרסת קושחה v60.13 ומוקדמות יותר יכולות להשתמש רק במבנה שם הקובץ 8.3 ולא במבנה שם הקובץ 16.3 הנהוג כיום.
 • מאפשרת להעביר אובייקטים בין מיקומי זיכרון ולמחוק אובייקטים.
 • תומכת ברשימת קבצים במבנה ספריית DOS בתדפיסים או בדוח מצב למארח.
 • מאפשרת שימוש בתווים כלליים (
  *
  ) כדי לגשת לקבצים.
פקודות ניהול אובייקטים ודוח מצב
פקודה
שם
תיאור
^WD
Print Directory Label (הדפס מדבקת ספרייה)
הדפסת רשימה של אובייקטים וברקודים וגופנים הנמצאים בזיכרון בכל מיקומי הזיכרון עם כתובת.
~WC
Print Configuration Report (הדפס דוח תצורה)
הדפסת דוח תצורה.
^ID
Object Delete (מחק אובייקט)
מחיקת אובייקטים מזיכרון המדפסת.
^TO
Transfer Object (העבר אובייקט)
העתקה של אובייקט או קבוצת אובייקטים מאזור זיכרון אחד לאחר.
^CM
Change Memory Letter Designation (שנה ייעוד אות הזיכרון)
הקצאה מחדש של ייעוד אות לאזור זיכרון של המדפסת.
^JB
Initialize Flash memory (הפעל זיכרון הבזק)
דומה לפרמוט של דיסק. מחיקה של כל האובייקטים ממיקומי הזיכרון שצוינו B:‎ או E:‎.
~JB
Reset Optional Memory (אפס זיכרון אופציונלי)
דומה לפרמוט של דיסק. מחיקה של כל האובייקטים מזיכרון B:‎ (אפשרות היצרן).
~DY
Download Objects (הורד אובייקטים)
הורדה והתקנה של מגוון רחב של אובייקטי תכנות שימושיים של המדפסת: גופנים (OpenType ו-TrueType), גרפיקה וסוגי נתונים אחרים של אובייקטים.
ניתן להשתמש ב-ZebraNet Bridge להורדת גרפיקה וגופנים למדפסת.
~DG
Download Graphic (הורד גרפיקה)
הורדת ייצוג הקסדצימלי של ASCII לתמונת הגרפיקה. פקודה זו משמשת את ZebraDesigner‎ (יישום יצירת המדבקות) להורדת גרפיקה.
^FL
Font Linking (קישור גופנים)
צירוף גופן או גופנים משניים של TrueType לגופן TrueType ראשי לצורך גליפים (תווים).
^LF
List Font Links (פרט קישורי גופנים)
הדפסת רשימה של גופנים מקושרים.
^CW
Font Identifier (מזהה גופן)
הקצאת תו אלפאנומרי יחיד ככינוי לגופן המאוחסן בזיכרון.
לא ניתן להעתיק, לשכפל או לשחזר למדפסת גופני ZPL מסוימים שהותקנו על ידי היצרן במדפסת שלך על-ידי טעינה מחדש או עדכון של הקושחה. אם גופני ZPL בעלי רישיון מוגבל אלה יוסרו באמצעות פקודה מפורשת למחיקת אובייקט של ZPL, יהיה צורך לרכוש אותם מחדש או להתקין אותם מחדש באמצעות תוכנית שירות להפעלה ולהתקנה של גופנים. לגופני EPL אין מגבלה כזו.