Unpacking and Inspection
การแกะบรรจุภัณฑ์และการตรวจสอบ

การแกะบรรจุภัณฑ์และการตรวจสอบ

ส่วนนี้อธิบายการแกะบรรจุภัณฑ์และการตรวจสอบสิ่งที่อยู่ภายใน
 1. ถอดวัสดุกันกระแทกทั้งหมดออกจากเครื่องอย่างระมัดระวัง และเก็บกล่องพัสดุไว้ใช้ในภายหลังหากจำเป็นต้องจัดส่ง
 2. ตรวจสอบว่าได้รับสิ่งต่อไปนี้:
  • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
  • สาย USB
  • เครื่องพิมพ์
  • ชุดแบตเตอรี่
  • คู่มือข้อกำหนด
  • ปลั๊กและอะแดปเตอร์ (APAC เท่านั้น)
  • คลิปหนีบเข็มขัด (EMEA/LATAM เท่านั้น)
 3. ตรวจสอบพื้นผิวภายนอกทั้งหมดว่ามีความเสียหายหรือไม่
 4. เปิดฝาครอบสื่อสิ่งพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ การโหลดสื่อสิ่งพิมพ์) และตรวจสอบช่องเก็บสื่อสิ่งพิมพ์ว่ามีความเสียหายหรือไม่
 5. ลอกแผ่นฟิล์มป้องกันที่ติดอยู่กับจอภาพ LCD ออกก่อนใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรก