Priključivanje pisača na izvor napajanja
Priključivanje pisača na izvor napajanja

Priključivanje pisača na izvor napajanja

Pisač i napajanje nikad nemojte upotrebljavati u prostorima u kojima se mogu smočiti. Moglo bi doći do ozbiljnih ozljeda!
Obavezno upotrebljavajte odgovarajući kabel za napajanje s tri kontakta na utikaču i priključak IEC 60320-C13. Kabel za napajanje mora nositi mjerodavnu oznaku certifikata države u kojoj se proizvod upotrebljava.
Pisač postavite tako da po potrebi možete lako do kabela za napajanje. Neka postavljanja ili zadaci rješavanja problema mogu zatražiti isključivanje napajanja pisača. Kad upute nalažu isključivanje napajanja pisača, iskopčajte kabel napajanja iz izvora napajanja ili električne utičnice izmjenične struje kako biste bili sigurni da pisač NIJE priključen na napajanje.
  1. Priključite napajanje na istosmjernu utičnicu pisača.
  2. Kabel za napajanje izmjeničnom strujom ukopčajte u napajanje.
  3. Drugi kraj kabela za napajanje izmjeničnom strujom priključite na odgovarajuću utičnicu za izmjeničnu struju.
    Kraj kabela za napajanje s AC utikačem razlikuje se ovisno o regiji.
    Ako je napajanje priključeno na izmjeničnu utičnicu, svjetlo aktivnog napajanja svijetlit će zeleno.