ZPL programiranje za upravljanje memorijom
ZPL programiranje za upravljanje memorijom

ZPL programiranje za upravljanje memorijom

Objašnjeno je programiranje za upravljanje memorijom i imenovanje datoteka.
ZPL ima različite lokacije u memoriji štampača koje se koriste za pokretanje štampača, sastavljanje slike za štampanje, formate skladištenja (obrazaca), grafiku, fontove i postavke konfiguracije.
Zahtevi za imenovanje datoteka štampača:
 • ZPL tretira formate (obrasce), fontove i grafiku kao datoteke, a lokacije u memoriji kao disk jedinice u okruženju operativnog sistema DOS:
  • Imenovanje objekata memorije: Do 16 alfanumeričkih znakova, praćenih sa tri alfanumerička znaka za oznaku tipa datoteke, na primer, 123456789ABCDEF.TTF.
  • Starije verzije ZPL štampača sa firmverom v.60.13 i starijim verzijama mogu da koriste samo format naziva datoteke 8.3 nasuprot današnjem formatu datoteke 16.3.
 • Omogućava premeštanje objekata između lokacija u memoriji i brisanje objekata.
 • Podržava izveštaje sa listama datoteka u formatu DOS direktorijuma kao odštampane dokumente ili status hosta.
 • Omogućava korišćenje džoker znakova (
  *
  ) u pristupu datotekama.

Komande za upravljanje objektima i izveštaj o statusu

Komanda
Naziv
Opis
^WD
Odštampaj oznaku direktorijuma
Štampa listu objekata, internih barkodova i fontova koji se nalaze na svim adresibilnim lokacijama u memoriji.
~WC
Odštampaj nalepnicu sa konfiguracijom
Štampa račun (nalepnicu) sa statusom konfiguracije po istom postupku kao kada dugme je režim dugmeta
FEED
trepne jedanom.
^ID
Brisanje objekta
Briše objekte iz memorije štampača.
^TO
Prenesi objekat
Koristi se za kopiranje objekta ili grupe objekata iz jedne oblasti memorije u drugu.
^CM
Promeni oznaku slova memorije
Ponovo dodeljuje oznaku slova oblasti memorije štampača.
^JB
Pokreni fleš memoriju
Slično formatiranju diska – briše sve objekte sa navedenih memorijskih lokacija B: ili E:.
~JB
Resetuj opcionu memoriju
Slično formatiranju diska – briše sve objekte sa memorije B: (fabrička opcija).
~DY
Preuzmi objekte
Preuzima i instalira razne objekte za programiranje koji se mogu koristiti na štampaču: fontove (OpenType i TrueType), grafiku i druge tipove podataka o objektu. Preporuka: Koristite aplikaciju ZebraNet za preuzimanje grafike i fontova na štampač.
~DG
Preuzmi grafički prikaz
Preuzima ASCII heks prikaz grafičke slike. Ovo koristi ZebraDesigner (aplikacija za kreiranje nalepnica) za grafiku.
^FL
Povezivanje fontova
Dodaje sekundarni TrueType font ili fontove primarnom TrueType fontu radi dodavanja glifova (znakova).
^LF
Lista povezanih fontova
Štampa listu povezanih fontova.
^CW
Identifikator fonta
Dodeljuje jedan alfanumerički znak kao alijas fontu sačuvanom u memoriji.
Neki fabrički instalirani ZPL fontovi u štampaču ne mogu da se kopiraju, kloniraju ili vraćaju na štampač ponovnim učitavanjem ili ažuriranjem firmvera. Ako ZPL fontove sa ograničenjem licence uklonite izričitom komandom za brisanje ZPL objekta, morate ih ponovo kupiti i ponovo instalirati pomoću uslužnog programa za aktiviranje i instalaciju fontova. EPL fontovi nemaju ovo ograničenje.