GS1 Data Matrix
GS1 Data Matrix
View content for :
Platform:

GS1 Data Matrix

Parameter #
1336
(SSI #F8h 05h 38h)
This parameter enables or disables GS1 Data Matrix.
  • Enabled - enables GS1 Data Matrix.
  • *Disabled - disables GS1 Data Matrix.
Enable GS1 Data Matrix (1)
*Disable GS1 Data Matrix (0)