Vệ sinh
Vệ sinh

Vệ sinh

Phần này cung cấp các phương pháp để vệ sinh khu vực máy in và tần suất.
Khu vực
Phương pháp
Chu kỳ
Đầu in
Sử dụng bút vệ sinh Zebra (số hiệu bộ phận 105950-035), bộ bảo trì phòng ngừa Zebra (số hiệu bộ phận 47362) hoặc tăm bông sạch được nhúng trong cồn isopropyl 99,7%.
Cứ sau năm cuộn giấy in (hoặc thường xuyên hơn, nếu cần). Khi sử dụng loại giấy không có ống lót, cần phải làm sạch sau mỗi cuộn giấy.
Bề mặt trục cuốn giấy
Xoay trục cuốn giấy và vệ sinh kỹ bằng tăm bông không có xơ, hoặc vải sạch không có xơ tẩm một chút cồn isoprobyl 99,7%.
Cứ sau năm cuộn giấy in (hoặc thường xuyên hơn, nếu cần).
Thanh xé
Làm sạch kỹ càng bằng cồn isopropyl 99,7% và tăm bông.
Khi cần.
Bên ngoài máy in
Khăn lau ẩm hoặc khăn lau thấm cồn isopropyl 99,7%.
Khi cần.
Bên trong máy in
Dùng chổi phủi nhẹ bên ngoài máy in. Đảm bảo cửa sổ cảm biến không có bụi.
Khi cần.
Khu vực làm sạch
1
Trục cuốn giấy
2
Bên trong máy in
3
Bên trong máy in
4
Thanh xé