In được một phần hoặc in thiếu
In được một phần hoặc in thiếu

In được một phần hoặc in thiếu

  • Kiểm tra trạng thái căn chỉnh của giấy in.
  • Vệ sinh đầu in.
  • Đảm bảo đã đóng và cài chốt nắp đậy giấy đúng cách.