In báo cáo cấu hình
In báo cáo cấu hình

In báo cáo cấu hình

Để in báo cáo cấu hình, hãy làm theo các bước sau:
  1. Tắt máy in.
  2. Nạp giấy in tạp chí vào ngăn đựng giấy (giấy không có vạch đen hoặc khoảng hờ ở mặt sau).
  3. Nhấn giữ Media Feed.
  4. Nhấn và nhả Power và giữ nhấn Media Feed. Khi bắt đầu in, hãy nhả nút Media Feed. Máy in sẽ in một dòng các ký tự “x” lồng vào nhau để đảm bảo tất cả thành phần của đầu in hoạt động bình thường, in phiên bản phần mềm được tải trong máy in, sau đó in báo cáo.
    Báo cáo cho biết kiểu máy, số sê-ri, tốc độ truyền và thông tin chi tiết hơn về cài đặt thông số và cấu hình của máy in. Xem Bảo trì và khắc phục sự cố để biết bản in mẫu và thảo luận thêm về cách sử dụng nhãn cấu hình làm công cụ chẩn đoán.
    Bạn cũng có thể in báo cáo cấu hình bằng cách bật máy in, nhấn nút Configure nhiều lần cho đến khi bạn đến màn hình SETTINGS-PRINT, sau đó nhấn nút Media Feed.