Không có kết nối NFC
Không có kết nối NFC

Không có kết nối NFC

  • Đảm bảo điện thoại thông minh được đặt ở vị trí cách biểu tượng Print Touch từ 7,62 cm (3 inch) trở xuống bên trên máy in.