Màn hình cấu hình
Màn hình cấu hình

Màn hình cấu hình

Màn hình cấu hình được dùng để đổi thông số máy in hoặc bắt đầu in nhãn cấu hình. Cụ thể, người dùng có thể thay đổi các thông số sau:
  • Độ tối: Tăng hoặc giảm độ tối bằng cách nhấn Media Feed.
  • Bật nguồn: Chọn Feed On hoặc Feed Off bằng cách nhấn Media Feed.
  • Đóng đầu in: Chọn Head Open hoặc Head Close bằng cách nhấn Media Feed.
  • Chế độ Power Sleep: Chọn Enable hoặc Disable bằng cách nhấn Media Feed.
  • In: In báo cáo cấu hình bằng cách nhấn Media Feed.
  • Địa chỉ MAC: Chọn Display On hoặc Display Off bằng cách nhấn Media Feed.
  • Loại giấy in: Chọn Journal, Front Black Mark, Back Black Mark, hoặc Label bằng cách nhấn Media Feed.
  • Thoát cấu hình: Thoát Màn hình cấu hình và quay lại Màn hình vận hành bằng cách nhấn Media Feed.