Vị trí số sê-ri và mã cấu hình sản phẩm (PCC)
Vị trí số sê-ri và mã cấu hình sản phẩm (PCC)

Vị trí số sê-ri và mã cấu hình sản phẩm (PCC)

Phần này mô tả vị trí số sê-ri và số PCC trên máy in.
Vị trí số PCC và số sê-ri
1
Mã vạch số sê-ri
2
Mã vạch PCC
Do các giới hạn về tuân thủ và hải quan, đơn vị lắp ráp có thể không vận chuyển được máy in mua ở một quốc gia khác đến một quốc gia khác dựa trên các giới hạn do SKU khu vực đặt ra. Mã quốc gia được xác định trong SKU của máy in cho biết khu vực trên thế giới mà bạn có thể sử dụng máy in.