Biểu tượng Hết giấy hoặc Đầu mở nhấp nháy
Biểu tượng Hết giấy hoặc Đầu mở nhấp nháy

Biểu tượng Hết giấy hoặc Đầu mở nhấp nháy

  • Kiểm tra xem giấy in có được nạp không và nắp đậy giấy có đóng và chốt chặt không.