Thông báo có thời hạn
Thông báo có thời hạn

Thông báo có thời hạn

Các thông báo này sẽ xuất hiện trong một khoảng thời gian cụ thể, sau đó sẽ bị xóa. Ví dụ: sau khi bật nguồn và máy in đã sẵn sàng in, thông báo PRINTER READY sẽ xuất hiện trong 30 giây.
Thông báo Printer Ready