Tổng quan kết nối Bluetooth
Tổng quan kết nối Bluetooth

Tổng quan kết nối Bluetooth

Mỗi máy in hỗ trợ Bluetooth được xác định bằng một Địa chỉ thiết bị Bluetooth (BDADDR) duy nhất. Địa chỉ này giống với địa chỉ MAC, theo đó ba byte đầu tiên là nhà cung cấp và ba byte cuối cùng là thiết bị (ví dụ: 00:22:58:3C:B8:CB). Địa chỉ này nằm trên nhãn ở mặt sau máy in qua mã vạch để dễ ghép đôi. Để trao đổi dữ liệu, hai thiết bị hỗ trợ Bluetooth phải thiết lập kết nối. Phần mềm Bluetooth luôn chạy dưới nền, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu kết nối. Một thiết bị (được gọi là máy khách) phải yêu cầu/bắt đầu kết nối với một thiết bị khác. Sau đó, thiết bị thứ hai (máy chủ) chấp nhận hoặc từ chối kết nối. Một máy in hỗ trợ Bluetooth thường sẽ hoạt động như một thiết bị ngoại vi để tạo ra một mạng thu nhỏ với thiết bị chủ đôi khi còn gọi là một “piconet”. Tính năng Discovery xác định các thiết bị Bluetooth có sẵn để ghép đôi, nhờ đó, thiết bị chính phát ra yêu cầu phát hiện và các thiết bị sẽ phản hồi. Nếu một thiết bị không thể phát hiện được thì thiết bị chính không thể ghép đôi trừ khi thiết bị đó biết BDADDR hoặc trước đó đã được ghép đôi với thiết bị này.